nss umww efrr

Projekt:

„Wzrost konkurencyjności STOLPOL Lange i Wspólnicy Sp. j. dzięki wdrożeniu innowacyjności procesowej i produktowej.”

uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej .

W dniu 27.10.2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą a spółką STOLPOL jako Beneficjentem podpisana została umowa nr UDA-RPWP.01.02.04-30-245/10-00 o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”

Działania 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP

Schematu IV: Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest zakup kotła 1000KW z oprzyrządowaniem.

Dofinansowanie z EFRR stanowi 70 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu i jest to 100 % kwoty dofinansowania.

Inwestycja została zrealizowana w okresie 31.08.2009 – 08.01.2010 r.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI