§1
Zakres gwarancji

1.1. Firma „STOLPOL”Lange i Wspólnicy Spółka Jawna,zwana dalej wykonawcą /gwarantem zapewnia że
produkcja schodów została przeprowadzona w sposób profesjonalny z zachowaniem odpowiednich norm
technologicznych, a montaż przeprowadziła profesjonalna ekipa montażowa autoryzowana ,przez gwaranta.
1.2. Wykonawca udziela 24 miesięcznego okresu gwarancji .Za datę wejścia w życie niniejszej gwarancji
przyjmuję się datę ukończenia montażu schodów i podpisania protokołu odbiorczego schodów.
1.3. Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek niewłaściwego
obchodzenia się ze schodami oraz naturalnego zużywania się wyrobu podczas normalnej ,codziennej
eksploatacji.
1.4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek złych warunków klimatycznych utrzymujących się w
pomieszczeniu gdzie schody zostały zamontowane takich jak szczeliny,odkształcenia,mikropęknięcia.
1.5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez zwierzęta domowe.
1.6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń schodów narażonych na działanie:wysokiej temperatury,nadmiernego
działania słońca,wilgoci zawartej w ścianach i posadzkach oraz zdarzeń losowych takich jak zalanie
pomieszczenia wodą.
1.7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w skutek niewłaściwego użytkowania schodów
(piach,błoto,śnieg) oraz używania środków konserwujących niezgodnych z zaleceniami producenta.
1.8. Gwarancja nie obejmuje naturalnych różnic w strukturze i odcieniach drewna.

§2
Warunki gwarancji i zalecenia

1.1. Przed rozpoczęciem użytkowania schodów należy zapoznać się z warunkami gwarancji.
1.2. Chcąc podjąć normalną eksploatację schodów należy: usunąć zabezpieczenie typu folia lub tektura
falista,odkurzyć całe schody miękką końcówką odkurzacza,przetrzeć wilgotną ściereczką pozostały kurz a po
tej czynności nanieść środek konserwujący zgodnie z zaleceniami producenta tego środka.
1.3. W niektórych przypadkach zasadne może być umieszczenie przed schodami odpowiedniej wycieraczki lub
specjalnych dywaników schodowych,które spowodują jeszcze lepsze zabezpieczenie powierzchni stopni.
1.4. Całe schody należy dokładnie posprzątać minimum dwa razy w tygodniu. Należy zwracać szczególna uwagę
na metody stosowane przy sprzątaniu gdyż może to być przyczyną utraty gwarancji. Zabrania się stosowania
wszelkiego rodzaju rozcieńczalników,zmywaczy,nabłyszczaczy,silnych detergentów,utrzymywania nadmiernej
ilości wody lub innego środka,pozostawiania mokrych plam. Przed zastosowaniem środka konserwującego
należy uprzednio przeprowadzić próbę działania tego środka na małej-niewidocznej części schodów.
1.5. Naturalne drewno z którego wyprodukowano schody ,jest produktem naturalnym i charakteryzuje się budową
higroskopijną .W związku z tym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymywanie odpowiedniego
mikroklimatu w pomieszczeniach gdzie użytkuje się schody,w przeciwnym wypadku drewno może ulec
odkształceniu,powstaniu szczelin,mikropęknięć itp. Proszę zapoznać się z poniższą tabelą określającą
zależność wilgotności i temperatury otoczenia na wilgotność drewna z jakiego wykonano schody.

 

Wilgotność
względna
powietrza [ %]

 

T E M P E R A T U R A      P O W I E T R Z A

0

5

10

15

20

25

30

35

40

65

12,3

12,2

12

11,8

11,6

11,4

11,2

11

10,8

60

11,3

11

10,8

10,6

10,5

10,4

10,3

10,1

10

55

10,2

10,1

10

9,9

9,8

9,7

9,5

9,3

9,1

50

9,6

9,4

9,2

9,1

9

8,8

8,6

8,4

8,2

45

8,8

8,7

8,6

8,5

8,3

8,1

7,9

7,7

7,5

40

8,2

8,1

8

7,8

7,6

7,4

7,2

7

6,8

 

§3
Postanowienia końcowe

1.1.Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji, mogą być realizowane tylko po przedstawieniu przez kupującego
ważnej karty gwarancyjnej,i rachunku zakupu schodów, jak również dopełnieniem obowiązku pełnej zapłaty za
zamontowane schody.
1.2. W przypadku stwierdzenia wad kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania producenta o
zaistniałym fakcie producenta ,pisemnie, na adres producenta lub wysyłając wiadomość na adres mailowy
stolpol@stolpol.pl. Kupujący dołoży starań aby przedstawić zaistniały problem w sposób czytelny i rzetelny.
W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia ,producenta rozpatrzy zasadność zgłoszenia w terminie 14 dni
od daty wpłynięcia zgłoszenia.
1.3. Jeżeli za zgłoszono wady odpowiedzialność leży po stronie producenta,dołoży on wszelkich starań aby
usunąć te wady w terminie do 21 dni .Może on w tym celu zgodnie z rzetelna oceną sytuacji,w celu naprawy
wad dokonać naprawy na miejscu u klienta lub w uzasadnionych przypadkach zdemontować schody i zabrać
do siedziby firmy w celu gruntownej naprawy po czym zostaną one dostarczone i zamontowane ponownie,a
odbiór ponowny będzie musiał być potwierdzony protokołem odbioru.
1.4. Odpowiedzialność producenta-gwaranta za wady stwierdzone nie może przekroczyć wartości ich zakupu.
1.5. Wady powstałe z winy kupującego mogą być usunięte tylko na jego koszt.
1.6. Nieprzestrzeganie powyższych warunków i zaleceń powoduje utratę gwarancji.